Prepravný poriadok taxislužby ODVEZ.EU

Miroslav Košár

Štúrova 517/22

053 01 Harichovce

IČO: 43 528 961

vydáva podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

PREPRAVNÝ PORIADOK V TAXISLUŽBE

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby pre právnické a fyzické osoby a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

 1. Obsah prepravného poriadku je vo vzťahu k cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho

zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je:

Miroslav Košár

Štúrova 517/22

053 01 Harichovce

IČO: 43 528 961

Dopravca je fyzická osoba, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-15135, oprávnená podnikať v taxislužbe na základe koncesnej listiny, vydanej:

 • Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

č. OU-KE-OCDPK-2022/010941 zo dňa 08.02.2022 na vozidlo podľa rozhodnutia.

Článok II

Taxislužba

1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

 1. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

 1. Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.

 1. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

 1. prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

 2. vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky alebo

 3. prostredníctvom dispečingu.

Článok III

Všeobecné povinnosti dopravcu

Prevádzkovateľ taxislužby je podľa zákona o cestnej doprave, vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej doprave a v súlade s ďalšími predpismi povinný:

1. Prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku

2. Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu

a) súčasťou označenia môže byť logo dopravcu,

b) označenie môže byť nezmazateľné na karosérii vozidla alebo vytvorené použitím samolepiacej fólie, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,

c) magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné.

3.Zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.

4.Zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne, alebo v priestoroch určených obcou na tento účel

5. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

6. Pri preprave vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa príslušných zákonov

7. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, na prepravovaných veciach a tretím osobám.

Článok IV
Osobitné povinnosti dopravcu

1. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

2. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré

nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej prepravná povinnosť).

3. Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

a) oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,

b) absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie

v zmysle zákona NR č. 08/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

4. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) vodičské oprávnenie na príslušnú skupinu alebo podskupinu,

b) doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychologickej spôsobilosti,

c) preukaz vodiča taxislužby,

d) osvedčenie o evidencii vozidla,

e) osvedčenie o technickej kontrole vozidla nie staršie ako dvanásť mesiacov a osvedčenie o emisnej kontrole,

f) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a doklad o zaplatení posledného splatného poistného,

g) doklad o zaplatení dane z motorových vozidiel,

h) overenú kópiu koncesnej listiny,

e) taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného, v prípade platby cestujúcich v hotovosti vo vozidle

f) doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti

TAXI,

g) doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,

h) vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným

vozidlom na výkon taxislužby,

i) preukaz totožnosti.

Článok V

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré

a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,

c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,

d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,

e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

h) Vozidlo taxislužby môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena musí byť umiestnená tak, aby oddeľovala vodiča od cestujúcich, ale aby umožňovala komunikáciu vodiča s cestujúcim, najmä posuvnou časťou, sklopením alebo pevnými otvormi.

i) Prevádzkovateľ taxislužby musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac osem cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny.

j) Vozidlá, používané na podnikanie, majú vytvorený priestor na parkovanie a garážovanie v priestoroch na adrese:

Štúrova 517/22, 053 01 Harichovcce

k) Priestory na parkovanie sú vybavené potrebným zariadením na starostlivosť o technickú základňu vozidiel a na zabezpečenie dennej údržby vozidiel, výmenu oleja,  zabezpečenie väčších opráv dopravných prostriedkov sa realizuje v priestoroch:

Autoservis BHB s.r.o., Radlinského 29, 052 01 Spišská Nová Ves

Článok VI

Stanovište taxislužby

1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej stanovište) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby:

2. Stanovište je označené:

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby,

3. Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest

pre jednotlivých dopravcov.

4. Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

5. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

6. Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

Článok VII

Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

1. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

 1. prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,

 2. používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné, alebo obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou,

 3. naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,

 4. umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie,

 5. uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,

 6. vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak ide o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich a vo vozidle taxislužby je voľné miesto alebo ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb,

 7. vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,

 8. mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,

 9. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.

2. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčné číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) východiskové a cieľové miesto prepravy,

e) zaplatené cestovné.

Článok VIII

Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

 1. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

 2. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

 3. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,

 4. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,

 5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore. V tomto prípade je povinný ohlásiť to dispečingu s cieľom zabezpečiť pristavenie vhodného vozidla taxislužby alebo inému vodičovi, ktorý má spôsobilé vozidlo taxislužby.

Článok IX

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi,

a) ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,

a) ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci,

b) ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

4. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent

ceny nálezu,

a) právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi, a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

5. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu,

išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa Občianskeho zákonníka.

Článok X

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave

osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej prepravná zmluva) na základe ústnej alebo telefonickej objednávky.

2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,

a) rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa

s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa článku VII ods.2 prepravného poriadku alebo účtovný doklad podľa zákona o účtovníctve.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho

do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok článku VIII tohto prepravného poriadku.

7. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka

taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené

podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy

ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca

alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Článok XII

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne

a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu,

a) náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

3. Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

4. Za účelom vyrovnania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb poistený.

Článok XIII

Riešenie škôd

1. Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca

na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim

a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Článok XIV

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa prepravy taxislužbou považuje:

a) dopravná nehoda,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.

2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci je vodič taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť orgánom štátnej polície,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 1. Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle.

 1. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

3. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia..

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 15.02.2022

Schválil:

Miroslav Košár, majiteľ

V Harichovciach dňa 15.02.2022

Kontaktujte nás

Volajte alebo rezervujte svoju prepravu online.

+421 951 588 087

PO – PIA  9:00 – 18:00, SO  10:00-12:00

 

info@odvez.eu

social media

odvez.eu logo koleso trans modre_zmensena